Kế toán thuế là gì? Công việc chính và yêu cầu chung

Kế toán thuế là gì? Công việc của kế toán thuế gồm những gì? Kế Toán Thuận Việt sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến nguyên tắc của kế toán thuế, công việc, nhiệm vụ và những điều cần lưu ý về vị trí này trong một doanh nghiệp

Khái niệm về kế toán thuế

Kế toán thuế là nhân viên kế toán phụ trách việc kê khai và tính thuế của doanh nghiệp. Một mặt khác, các công ty được nhà nước yêu cầu tuyển dụng ngành này, bắt buộc phải có vị trí này. Kế toán thuế còn hỗ trợ chính phủ trong việc quản lý hợp lý nhiều thành phần của nền kinh tế.

Khái niệm về kế toán thuế
Khái niệm về kế toán thuế

Công việc của kế toán thuế là gì?

Công việc của kế toán thuế được chia thành các loại sau: Công việc phải làm đầu năm; công việc phải làm hàng ngày; công việc phải làm hàng tháng; công việc phải làm hàng quý; và công việc cuối năm phải làm.

Công việc kế toán thuế hoàn thành đầu năm

Công việc đầu tiên của kế toán thuế là kê khai nộp thuế môn bài; nộp tờ khai thuế; và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Chi tiết:

 • Khai báo và nộp thuế cấp phép: Đây là khoản thuế hàng năm mà các công ty mới thành lập phải nộp. Theo quy định của pháp luật, kế toán thuế phải kê khai và nộp thuế môn bài trước ngày 31 tháng 1.
 • Khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) tháng 12 hoặc quý 4 của năm trước.
 • Khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sơ bộ quý 4 của năm trước liền kề.
 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4 của năm trước liền kề.
Công việc kế toán thuế hoàn thành đầu năm
Công việc kế toán thuế hoàn thành đầu năm

Công việc hàng ngày

Các hoạt động hàng ngày của kế toán thuế bao gồm thu thập và xử lý các hóa đơn và giấy tờ mới xuất hiện, cũng như hạch toán các tài liệu, chứng từ như:

 • Thu thập hóa đơn đầu vào và đầu ra.
 • Xử lý, xác minh tính hợp lý, xác thực, hợp pháp của hóa đơn, ngăn ngừa việc sử dụng thông tin trên hóa đơn không chính xác.
 • Hạch toán các giao dịch ngân hàng như tiền đến và tiền đi.
 • Các khoản nộp vào ngân sách nhà nước phải hạch toán cho hoạt động quỹ bằng phiếu chi, biên lai.
 • Sắp xếp, lưu trữ hóa đơn, chứng từ hợp lý để có thể tìm thấy kịp thời khi cần.

Công việc mỗi tháng

Hàng tháng, kế toán thuế phải đảm bảo hoàn thành các nội dung sau:

 • Trường hợp doanh nghiệp khai thuế GTGT theo tháng và có doanh thu từ 50 tỷ đồng trở lên thì khai thuế GTGT.
 • Nếu doanh nghiệp phát sinh số thuế TNCN từ 50 triệu đồng trở lên thì phải khai thuế TNCN.
 • Chuẩn bị bất kỳ tờ khai thuế bổ sung nào.
 • Lập báo cáo chi tiết tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (nếu doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng).
 • Thực hiện kê khai phân phối công cụ và dụng cụ cũng như khấu hao tài sản cố định.
 • Cân đối các mục tiêu của bảng cân đối kế toán và có kế hoạch giải quyết chúng; tránh dồn việc vào cuối năm.
Công việc mỗi tháng của kế toán thuế
Công việc mỗi tháng của kế toán thuế

Công việc theo quý

Kế toán thuế chịu trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo hàng quý. Các báo cáo có tính chất này bao gồm:

 • Khai thuế GTGT (nếu doanh nghiệp mới thành lập và doanh thu dưới 50 tỷ đồng)
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Doanh nghiệp (hóa đơn đã sử dụng, hóa đơn hỏng)

Công việc cuối năm

Kế toán thuế sẽ có rất nhiều việc quan trọng phải hoàn thành vào cuối năm:

 • Hoàn thành các báo cáo tài chính cho cả năm của doanh nghiệp. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất. Báo cáo tài chính năm bao gồm các phần sau: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính và bảng cân đối các khoản phát sinh.
 • Lập báo cáo thuế quý IV.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN hàng năm.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm.
 • In nhiều loại ấn phẩm để chuẩn bị và kiểm toán thuế. Sổ cái tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết tài khoản là những ví dụ về các loại sổ này. Bảng trích khấu hao TSCĐ; Mô hình thu nhập và chi tiêu;…
Công việc cuối năm của kế toán thuế
Công việc cuối năm của kế toán thuế

>> Tham khảo: Kế toán quản trị và kế toán tài chính có gì khác nhau?

Trách nhiệm của kế toán thuế trong doanh nghiệp

 • Khi có vấn đề phải làm việc ngay với cán bộ thuế.
 • So sánh hóa đơn GTGT với tờ khai thuế đầu vào và đầu ra.
 • Kiểm tra, đối chiếu các tờ hồ sơ khai xuất khẩu.
 • Hàng tháng: Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT sản xuất của công ty và phân loại theo thuế suất. Lập báo cáo chi tiết thuế GTGT đầu vào của công ty theo tỷ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ. Khóa chứng từ báo cáo thuế của cơ sở và toàn công ty.
 • Theo dõi các khoản thanh toán ngân sách, tồn đọng và hoàn thuế của công ty.
 • Phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của cơ sở giữa báo cáo và quyết toán. 
 • Chuẩn bị hồ sơ ưu đãi cho các dự án đầu tư mới, đăng ký các đơn vị mới thành lập hoặc giảm các thay đổi khi chúng phát sinh.
 • Lập hồ sơ hoàn thuế theo yêu cầu.
 • Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất.
 • Kiểm tra và báo cáo hóa đơn trái phép cho các cơ sở thích hợp.
 • Báo cáo với cục thuế, kiểm tra và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế.
 • Lập danh sách dự phòng, lưu hóa đơn VAT, thứ tự sổ sách đủ số lượng tránh mất mát, hư hỏng.
 • Cập nhật kịp thời các thông tin, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đào tạo xuất nhập khẩu
 • Việc sử dụng trao đổi hóa đơn nên được cập nhật và giám sát.
 • Thực hiện theo các nguyên tắc bảo mật.
 • Kiểm tra, đối chiếu biên bản trả, nhận để điều chỉnh doanh thu thuế khi cần thiết.

Kế Toán Thuận Việt đã sơ lược cho các bạn những hoạt động mà kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp, từ nhiệm vụ trọng tâm, nghĩa vụ của vai trò kế toán thuế, công việc của kế toán thuế phải hoàn thành trong vòng một năm. Chúc bạn luôn thành công và ngày càng thăng tiến trong công việc!

Trả lời